Menu

banner

  

A+ A A-

Functies

Allround jongerenwerker

Jongeren moeten zichtbaar worden. Bij jongeren gaat het om kennen en gekend worden. Een belangrijke doelstelling van een allround jongerenwerker is het leggen en onderhouden van contacten met de verschillende groepen jongeren. De jongerenwerker richt zich hierbij op versterken van de mogelijkheden en de ontplooiing van talent. De jongerenwerker heeft een pedagogische rol en werkt vanuit een vertrouwensband.

 

Er zijn 4 categorieën jongeren te onderscheiden:

- preventiejongeren
- risicojongeren
- licht criminele jongeren
- harde kern jongeren

 

Problemen en knelpunten worden besproken maar ook worden er afspraken gemaakt om problemen tijdens het hangen te voorkomen. De jongeren moeten op een laagdrempelige manier de weg naar de jongerenwerker weten te vinden.

 

De jongerenwerker ondersteunt de jongeren in hun dagelijks bestaan. Jongeren van 8 tot 24 jaar kunnen bij de jongerenwerker terecht voor alle vragen of problemen die er zijn rondom het jong zijn. Ook ouders en grootouders kunnen bij de jongerenwerker terecht met hun vragen of problemen m.b.t. de opvoeding van hun (klein)zoon of (klein)dochter.

 

De jongerenwerker begeleidt de ouders en jongeren indien mogelijk of verwijst de jongeren door naar een instantie waar de ouders/jongeren terecht kunnen met hun vraag of probleem.

Lees meer...

Buurtsportcoach

Kansen bieden aan de jeugd! Dat is het doel van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Ieder kind moet immers de kans krijgen zijn of haar talenten optimaal te ontplooien. Om dit te bereiken is sociale samenhang noodzakelijk. Een gedegen, structurele samenwerking tussen het onderwijs en de sport – en cultuursector is hiervoor noodzakelijk.

 

Een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur biedt kinderen een rijke leeromgeving waarin kinderen en jongeren de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien, sociale vaardigheden op te doen en plezier te hebben. Hiervoor zijn laagdrempelige activiteiten noodzakelijk. Dit zijn niet alleen activiteiten die onder schooltijd worden aangeboden maar ook activiteiten die plaatsvinden bij de sportvereniging en de culturele instelling.

 

De doelstellingen en gewenste effecten van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur sluiten naadloos aan bij de programma’s ‘Woensdrecht Ontspant’ en ‘Woensdrecht Leert’.

De missie van ‘Woensdrecht Ontspant’ richt zich op het versterken van een aantal effecten die sport en cultuur op de samenleving hebben. Cultuur vergroot het individuele genot, geluk en welzijn, het werkt als sociaal bindmiddel, is goed voor de economie en maakt de samenleving interessanter. Sport bevordert vriendschappen, grotere kennissenkringen maar ook vertrouwen in elkaar. Dit bevordert positief sociaal gedrag. Ook legt het programma ‘Woensdrecht Ontspant’ de fundering voor het versterken van het bewustzijn dat bewegen een goede uitwerking heeft op de gezondheid. Zowel cultuur als sport versterken de sociale samenhang en bevorderen de maatschappelijke participatie.

 

Wat doet de Buurtsportcoach?
1. Het stimuleren van de brede school ontwikkeling in de Gemeente Woensdrecht

Zowel bestaande brede scholen als scholen die zich tot brede school willen ontwikkelen kunnen voor de Impuls in aanmerking komen. De inzet van de combinatiefuncties heeft als doel de brede school ontwikkeling kwantitatief en kwalitatief te stimuleren. Deze stimulans geldt zowel voor de brede school ontwikkeling in het primair en het secundair onderwijs.

 

2. Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond de scholen voor alle leerlingen

Gelet op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen is voldoende sport en beweging van groot belang. Sport en beweging hebben een gunstige invloed op de schoolprestaties en verminderen schooluitval. Omdat het bewegingsonderwijs hier slechts ten dele in voorziet en deze situatie niet eenvoudig valt om te buigen, is het van belang ook andere mogelijkheden te creëren: het organiseren van naschoolse activiteiten in samenwerking met sportverenigingen en het beter benutten van sport- en speelmogelijkheden in en om de (brede) school, op kinderopvang en in de buurt. Om dit te realiseren is een structurele samenwerking nodig tussen sport, onderwijs en andere lokale organisaties. De professionals die de combinatiefuncties gaan vervullen, worden de verpersoonlijking van die samenwerking. De inzet van de Impuls kan ook ten goede komen aan gehandicapte leerlingen in het regulier en speciaal onderwijs, die nog weinig aan de georganiseerde sport deelnemen.

 

3. Versterking van de sportverenigingen

Concreet doel van de Impuls is dat eind 2012 circa 10% van de sportverenigingen zodanig ‘sterk’ is, dat zij niet alleen in staat zijn om de eigen leden te bedienen maar zich ook richten op het onderwijs, de naschoolse opvang, de buurt en/of op de (vaak kwetsbare) doelgroepen die in verhouding minder aan sport deelnemen. Het belangrijkste instrument om de verenigingen te versterken is de inzet van Buurtsportcoaches: dit zijn functies waarbij professionals deels werkzaam zijn in de sport en deels elders, bijvoorbeeld het onderwijs.

Enerzijds haalt de sport met dit type functies de gewenste professionalisering binnen. Hierdoor wordt de vrijwillige inzet ondersteund en ontstaan er op deze manier aantrekkelijke fulltime banen die bij de sportvereniging alleen niet mogelijk zijn. Anderzijds ontstaan er op deze manier in het onderwijs en andere sectoren meer mogelijkheden voor sport en beweging.

 

4. Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening

Iedere jongere tot 18 jaar moet gelegenheid worden gegeven vertrouwd te kunnen raken met één of meer kunst- en cultuurvormen, op school, rondom school en daarbuiten. De brede school kan hierbij de schakel zijn tussen school, bibliotheek, toneelvereniging, muziekschool en museum.

 

De BuurtSportCoach heeft de volgende diensten:

- Sport- en beweegadvies

 

Lees meer...

Maatschappelijk makelaar

De maatschappelijk makelaar is een centraal persoon, op lokaal niveau, die het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Woensdrecht ondersteunt. Zij is iemand die graag met (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties meedenkt.


Binnen onze gemeente zijn reeds vele enthousiaste vrijwilligers en organisaties actief. Wij vinden het dan ook belangrijk dat deze geweldige inzet behouden blijft en daar, waar het nodig is, zich verder uitbreidt.  De waarde van vrijwilligerswerk voor onze gemeenschap is enorm. Vrijwilligers zijn van groot belang voor het in stand houden van de voorzieningen in onze gemeente. Bovendien levert vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang en biedt het ontplooiingskansen. Het is een belangrijk onderdeel van onze participatiesamenleving.


Er is veel verschillend vrijwilligerswerk en er is voor ieder wel iets passends te vinden. Jong en oud, iedereen mag meedoen. Iedereen die vrijwilligerswerk wil gaan doen, wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de maatschappelijk makelaar van de BWI: Antje Walhout, om de mogelijkheden m.b.t. vrijwilligerswerk met haar te bespreken. Antje is bereikbaar via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het telefoonnummer 0164 672049. Een aantal vrijwilligersvacatures staan ook vermeld op de vrijwilligersvacaturebank op onze website. U kunt hier gericht zoeken naar vrijwilligers vacatures.


Ook vrijwilligersorganisaties kunnen contact opnemen met de maatschappelijk makelaar Antje Walhout. Zij kunnen o.a. bij haar terecht voor:
- Het plaatsen van vacatures in de vrijwilligersvacaturebank
- Het samenbrengen van vraag en aanbod
- Ondersteuning en/of vragen bij het plaatsen van vrijwilligers
- Het samenbrengen van vrijwilligersorganisaties
- Wensen op het gebied van scholing/deskundigheidsbevordering


De maatschappelijk makelaar heeft de volgende diensten:
Vrijwilligerssteunpunt
Vrijwilligersvacaturebank
- Vrijwilligerscollege

Lees meer...

Opbouwwerker

De opbouwwerker houdt zich bezig met het opbouwen van contacten in de wijken en helpt bewoners doelen in hun leefomgeving te realiseren.

 

De opbouwwerker biedt de volgende diensten aan:

- Huiskamers

 

Lees meer...

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur is een gespecialiseerde beroepskracht die het zelfstandig functioneren van de senior  bevordert en streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere.

 

De ouderenadviseur is iemand die met de oudere meedenkt, de verschillende mogelijkheden op een rijtje zet om vervolgens samen met de oudere te zoeken naar de voor hem meest geschikte oplossing. Zij adviseert de oudere en treedt actief op om de diensten geleverd te krijgen die nodig zijn.

 

De ouderenadviseur dient het belang van de oudere en opereert onafhankelijk van instellingen en dienstverleners. Zij staat naast de oudere, helpt de oudere zijn weg te vinden zonder geremd te worden door instellings- of ander belang.

 

De ouderenadviseur kan een bemiddelende rol vervullen tussen de oudere en een instelling, bijvoorbeeld als het iemand zelf niet lukt om achter de informatie aan te gaan of er niemand in zijn omgeving is die dit wil of kan doen.

 

Het kan om zeer uiteenlopende problemen gaan waarmee ouderen bij de ouderenadviseur aankloppen. Soms is een steuntje in de rug of een concreet antwoord al voldoende, maar ook kan de vraag complex zijn en is een langdurig traject nodig.
 
Wilt u informatie dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs:
Lenny Winkel/ Marga Esser/Kitty Kiezenberg
0164 674611/672049

De ouderenadviseur heeft de volgende diensten:
- Computercursus
- Rollator Spreekuur
- Mantelzorg ondersteuning
- Tai Chi Tao- Hulp- en klussendienst
- Koelvers maaltijden
- Persoonlijke alarmering
- Woon verbeteradvies
- Meldpunt ouderenmishandeling
Lees meer...

Voorzieningenteam

Rondkomen met een minimum inkomen is niet gemakkelijk. We kennen in Nederland diverse toeslagen en aanvullingen op het inkomen. Voor veel mensen is het misschien niet duidelijk waar men recht op heeft en formulieren zijn ingewikkeld om in te vullen. Het voorzieningenteam kan erbij helpen.

 • Het voorzieningenteam kan u helpen bij het aanvragen van:
  - huurtoeslag
  - zorgtoeslag
  - kindgebondenbudget
  - kinderopvangtoeslag
  - heffingskortingen
  - studiefinanciering
  - bijzondere bijstand
  - kwijtschelding gemeentelijke heffingen
  - aanvragen schuldhulpverlening
  - kredietbank
  Intermediair Woensdrechts Sportfonds
 • Schulddienstverlening
 • -        

Het voorzieningenteam helpt u met het aanvragen, maar beslist niet over de toekenning! Het is een gratis dienstverlening. 

Voor wie:
Het voorzieningenteam is er voor alle inwoners van de gemeente Woensdrecht. Beschikt men over een vermogen of een inkomen hoger dan 110% van het netto minimum inkomen, dan kan dit betekenen dat u niet in aanmerking komt voor bepaalde regelingen. Bij twijfel, dan is het verstandig contact op te nemen met het voorzieningenteam en kijkt de consulent of u mogelijke recht heeft op een voorziening.

Werkwijze:
Het voorzieningenteam houdt tweemaal per week spreekuur op de Kromstraat in het Welzijnscentrum K4 in Hoogerheide voor korte vragen. 

Voor openingstijden kunt u bellen met de BWI tel.nr. 0164 672049. Voor uitgebreidere vragen maakt de consulent nog een afspraak en komt dan op huisbezoek bij u thuis of u krijgt een afspraak op kantoor. 

Spreekuren vrije inloop (muv feestdagen)
Dinsdagmorgen van 10.00 -11.00 uur
Donderdagmiddag van 13.00 uur – 14.00 uur 

Administratieve ondersteuning.
Vrijwilligers van de BWI bieden administratieve ondersteuning aan senioren die problemen hebben met het voeren van de administratie. Door het wegvallen van de partner, gezondheidsredenen of omdat het ordenen van de administratie door de vele post moeilijker wordt kan het prettig zijn daarbij een handje te worden geholpen. 

De vrijwilliger biedt hulp:
- bij het maandelijks bijhouden van de administratie,
- bespreekt wat er moet gebeuren met de post waarop actie moet worden ondernomen,
- het ordenen van de post en het opbergen in de daarvoor bestemde mappen. 

Voor het waarborgen van uw privacy heeft de administratief ondersteuner een zwijgplicht en worden gegevens niet aan anderen doorgegeven. De administratief ondersteuner doet geen financiële handelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BWI tel.nr. 0164 672049 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het voorzieningenteam biedt de volgende diensten:
- Administratieve ondersteuning
- Thuisadministratie

Lees meer...